Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez www.networkmafia.pl jest firma NWMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Mickiewicza 13, 32-545 Karniowice wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieście pod nr KRS: 0000862990, NIP: 6282281064, REGON: 387204211.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę www.networkmafia.pl .

Kwestie przetwarzania danych osobowych Użytkowników Strony www.networkmafia.pl zostały ujęte w Regulaminie Strony www.networkmafia.pl.

Jakie informacje o osobach odwiedzających Stronę www.networkmafia.pl są gromadzone i w jaki sposób możemy je wykorzystywać?

Nasza strona www.networkmafia.pl zbiera (jak również wykorzystuje) informacje o odwiedzających go osobach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Informacje o osobach odwiedzających, takie jak: adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko lub dane adresowe, czy numer telefonu mogą być przez nas przetwarzane jedynie za Państwa zgodą, jeśli podaliście je Państwo w formularzu kontaktowym, komentarzach lub skontaktowaliście się z nami Państwo drogą mailową, telefoniczną lub pocztą tradycyjną. Niekiedy informacje te stosujemy jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Adresy IP osób odwiedzających Stronę www.networkmafia.pl są wykorzystywane w takich przypadkach jak: diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera, analizy naruszeń bezpieczeństwa, czy też w związku z zarządzaniem naszą stroną internetową. Adres IP może być również wykorzystywany do gromadzenia, czy też identyfikacji danych demograficznych osób, które odwiedzają naszą Stronę www.networkmafia.pl. 

W szczególnych przypadkach możemy dopuścić sporządzenie zbiorczych raportów/ ogólnych zestawień tematycznych, które zostaną ujawnione osobom trzecim (podane zestawienia nie zawierają danych pozwalających na identyfikację osób odwiedzających stronę www.networkmafia.pl).

Uzyskiwane dane możemy przekazywać podmiotom trzecim w przypadku, gdy te podmioty świadczą na naszą rzecz: usługi związane z obsługą naszej strony internetowej, usługi związane z realizacją umów zawartych z nami poprzez stronę www.networkmafia.pl, usługi związane ze zbieraniem danych statystycznych, czy też usługi marketingowe (w postaci remarketingu). W każdym takim przypadku podstawą przekazania danych jest zapewnienie przez podmiot zewnętrzny gwarancji poufności danych zapisanych w jego bazach.

Możemy przekazywać uzyskane dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko w przypadku, gdy łączy nas umowa z usługodawcą mającym swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W każdym takim przypadku sprawdzamy, czy państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Cookies

Nasza strona www.networkmafia.pl wykorzystuje pliki cookies, które służą ułatwieniu korzystania z zasobów naszej strony. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze osoby odwiedzającej stronę www.networkmafia.pl – nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu z tym komputerem. Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies w celach statystycznych, marketingowych (w postaci remarketingu) oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www.networkmafia.pl.

Osoba odwiedzająca naszą stronę www.networkmafia.pl ma możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby uniemożliwiała ona przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu. Informacje dotyczące ustawień przeglądarki są dostępne w jej menu lub na stronie producenta. Wyłączenie informacji cookies w przeglądarce nie pozbawia osób dostępu do zasobów naszej strony www.networkmafia.pl, jednak może powodować utrudnienia w korzystaniu z niej.

Pliki cookies mogą być usunięte po ich zapisaniu, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego Państwo korzystacie.

Więcej o plikach cookies przeczytają Państwo m.in. pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Nasza strona www.networkmafia.pl nie weryfikuje informacji na temat wieku swojej społeczności. Informacje kontaktowe od osób odwiedzających naszą stronę internetową (takie jak adresy poczty elektronicznej, imię, nazwisko, nr telefonu) są wykorzystywane zgodnie z celem, w związku z którym zostały one pozyskane. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, ani korzystać z usług świadczonych przez naszą stronę www.networkmafia.pl bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Zabezpieczenia

Nasza strona internetowa www.networkmafia.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się wszelkie ujawnione nam informacje chronić zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Stronę www.networkmafia.pl zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane

Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego. Mogą również Państwo żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu.

W każdym czasie mogą Państwo także cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszelkich zgłoszeń mogą Państwo dokonywać za pomocą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.

Kontakt

Osoby, które mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na stronie www.networkmafia.pl, czy też chcą skorzystać z przysługujących praw, proszeni są o kontakt mailowy lub listowny z Administratorem danych na adresy podane na stronie www.networkmafia.pl.
Henryka Rodakowskiego 13, 41-219 Sosnowiec

[email protected]

+48 571-902-864

Pomówmy o interesach...

Na stronie

Na blogu

Social Media

ważne informacje